Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

 

 

W odpowiedzi na apelację zarówno pozwany (...) Bank S.A. w Ł., jak i Bank (...) S.A. w W. wnieśli o oddalenie apelacji i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym.

1. Naruszenie art. 554 KC. w związku z art. art. 117 § 2 zd. 1 KC polegające na jego niezastosowaniu poprzez nieuwzględnienie przez Sąd podniesionego przez pozwanych zarzutu przedawnienia roszczeń dochodzonych w niniejszym postępowaniu i tym samym uniemożliwieniu uchylenia się od zaspokojenia przedawnionego roszczenia; [b">Kancelaria Adwokacka z Łodzi[/b">

 

 

Sprawy rozwodowe Łódź

 

Ponadto w kontekście przyjętej przez Sąd Apelacyjny koncepcji rozstrzygnięcia sporu, za trafny uznał Sąd Najwyższy zarzut D. R. (1), że nakazana przez Sąd II instancji treść oświadczenia o przeproszeniu powoda, wtórnie narusza jej dobra osobiste i zbędnie stygmatyzuje ją poprzez przytoczenie tytułów artykułów, których ilustrację stanowiło przedmiotowe zdjęcie pozwanej, a także, że nakazanie opublikowania na łamach (...) oświadczenia przepraszającego powoda za pomówienie o posługiwanie się zmanipulowanym zdjęciem pozwanej jest sposobem usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych powoda nieadekwatnym do sposobu, w jaki doszło do naruszenia tych dóbr. Skoro bowiem kwestionowane przez powoda oświadczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej D. R. (1) należało rozważyć, czy oświadczenie przepraszające powoda nie powinno być także opublikowane na stronie internetowej pozwanej. Nieprawdziwy zarzut przerobienia fotografii został bowiem opublikowany na stronie internetowej D. R. (1), tak więc zapoznały się z nim osoby stronę tę odwiedzające, a nie czytelnicy (...).

Sąd dopuścił ponadto dowód z opinii biegłej z zakresu księgowości, która sporządziła opinię w pięciu wariantach: kogo polecicie do rozwodu

 

W dniu 18.05.2010 r. (...) S. A. wystawiła (...) Spółce jawnej fakturę VAT nr (...) na kwotę 1.693,42 zł, z terminem płatności 17.07.2010 r. Zakupiony towar został wydany (...) Spółce jawnej w dniu 18.05.2010 r.

Zastosowanie art. 5 KC może mieć miejsce wyłącznie w przypadku czynienia użytku ze swego prawa. Działanie zgodne z prawem korzysta z domniemania zgodności z zasadami współżycia społecznego. Przypomnieć należy, iż przed zawarciem umowy został wykreślony zapis dopuszczający możliwość domagania się przez powoda zwrotu kosztów poniesionych przez niego w związku z opóźnieniem w dostępie do placu budowy i umowa została zawarta zgodnie z obowiązującym prawem. W niniejszej sprawie z pewnością nie znajduje zastosowania art. 5 KC, przede wszystkim dlatego, że zawarta przez strony umowa tylko w obecnej opinii powoda jest dla niego widocznie niekorzystna. Nigdy wcześniej powód nie podnosił tego typu zastrzeżeń, zresztą w sytuacji, gdy kodeks cywilny wprost przewiduje możliwość modyfikacji odpowiedzialności odszkodowawczej stron umowy, to zastosowanie tego rodzaju rozwiązania tylko w wyjątkowych przypadkach może być uznane za naruszające art. 5 KC. Taki przypadek nie występuje w sprawie niniejszej.

 

Dobry adwokat do spraw rodzinnych

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb